Český svaz geodetů a kartografů
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 Vás pozývajú na

XXIV. medzinárodné  česko - slovensko - poľské
geodetické dni

tradičné stretnutie  českých, slovenských, poľských geodetov, katastrálnikov, kartografov a zamestnancov rezortov.

24. - 26.5.2018

hotel DUO Praha

 Pozvánka (pdf)       e-mail: ssgk@ssgk.sk     ON-LINE registracia

Predbežný program 
XXIV. medzinárodných  poľsko – česko  – slovenských
geodetických dní:

Blok 1.    Informácie vedúcich predstaviteľov národných rezortov, zväzov, hostí

Blok 2.    Geodetické základy a Státní mapové dílo
SK - Hudecová Ľ.:
PRIESTOROVÁ ANALÝZA KATASTRÁLYCH MÁP AKO NÁSTROJ NA PRIORIZOVANIE ICH OBNOVY
CZ -
PL -

Blok 3.    Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu
SK - Lukáč Š.:
ORGANIZÁCIA, RIADENIE A REALIZÁCIA GEODETICKÝCH ČINNOSTÍ V STAVEBNÍCTVE A V PRIEMYSLE NA SLOVENSKU
CZ -
PL -

Blok 4.    Pozemkové úpravy a kataster nehnuteľností
SK - Vašek A.:
Pozemkové úpravy v Slovenskej republike
CZ -
PL -

Blok 5.    Geodézie a Smart City
SK - 
Nývlt J., Matoušková R.: Bratislava
CZ -  
PL -

V blokoch 2. - 4. budeme mať možnosť si vypočuť z každej krajiny jednu prednášku v ktorej sa budeme môcť oboznámiť:

- kdo riadi a a akej štruktútre je zabezpečená predmetná činnosť,

- kdo realizuje - organizuje zberúdajov, ich presnosť a verifikáciu pri preberaní,

- spôsob financovania,

- pravidlá poskytovania informácií a údajov štátnej a komerčnej sfére, spôsob a úhrady,

- požiadavky na vzdelanie geodetov

- požiadavky na získanie špeciálneho oprávnenia k výkonu geodetických prác,

- aktuálne legislatívne a technické předpisy.

V jednotlivých blokoch okrem národných prednášok odznejú i zaujímavé študentské referáty a predstavenie sponzorov.

   

       Rámcový časový harmonogram:

Štvrtek 24.5.    napr. Bratislava hl.stanica - 5:45 RJ 1044 RegioJet  pr. 9:42
                                                               8:07
280 Metropolitan  pr. 12:07
                         do –  12:30      príjazd a prezencia účastníkov
                         13:00 – 18:30  slavnostné zahájenie a odborné referáty
                         20:00               spoločná večera
Pátek   25.5.     8:30 – 13:25   odborné referáty
                         13:30 – 14:30  obed
                         15:00 – 19:00  voľnočasová aktivita
                         20:00               slávnostný raut, hudba a tanec

Sobota  26.5.    9:30 – 11:00   odborné referáty a diskusia, ukončenie
                         11:45 – 12:45  obed a ukončenie akcie

Exkurzie - voľno časové aktivity:

    Organizátori pripravujú hromadný vstup podľa záujmu do: Pražský hrad, Technické muzeum.

Registrácia:  

   Záväznú prihlášku je potrebné zaslať iba prostredníctvom národného spoluorganizátora najneskoršie do 16.4.2018 e-mailom,  prostredníctvom ON-LINE z stránky prípadne poštou na SSGK.

Účastnícky poplatok:  240  € zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy), konferenčné poplatky, pracovné materiály, stravovanie, exkurziu. Úhradu bankovým prevodom je potrebné splatiť do 20.4.2018.
Storno poplatok  15 dní pred akciou je to 100 % (vložné  sa nevráti, možnosť náhradníka).

 

Údaje na bankový prevod:  VÚB a.s., Bratislava – Ružinov   

IBAN:  SK18 0200 0000 0000 1213 3062 

VS: IČO  (resp. dátum narodenia),  POZNÁMKA:  priezviská

Doprava:

Individuálna. Odporúčame využiť vlak, nakoľko na diaľnici je mnoho obmedzení pre rekoštrukciu. Pri využití  službieb REGIO JETU je cena v druhej triede iba od 4,80 do 8,40 €.

Národní organizátori:

    Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Koceľová 15, 815 94  Bratislava, e-mail: ssgk@ssgk.sk

    Český svaz geodetů a kartografů  o.s. -  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  

    Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Zarząd Główny – ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa   
 

Mapa lokality: