Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Český svaz geodetů a kartografů

XI. medzinárodná konferencia

GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE

pod záštitou 1.podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  Jána  Fígeľa
a za účasti námestníka ministra dopravy českej republiky Iva Vykydala

reportáž

Hotel Patriot****, Skalica
12. - 13.09.2011

      

            

 

 

    Cieľom konferencie je prezentovať aktuálny stav, možnosti rozvoja a trendy geodézie a kartografie v železničnej, cestnej, leteckej, vodnej doprave  a telekomunikáciách, ako aj na poznatkoch a skúsenostiach dokumentovať uplatnenie geodetov a kartografov v dopravnej investičnej činnosti, v špecifickej projekčnej činnosti a v rôznorodej realizačnej činnosti za podpory nových prístrojových a informačných technológií.

Odborný garant:   Ing. Štefan Lukáč – člen VV SSGK,  Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Tematická komisia: Ing. Dušan Ferianc - predseda SSGK, Ing. Václav Šanda - predseda ČSGK,
Ing. Jozef Beňo - Doprastav,a.s. Bratislava, Ing. Jiří Bureš,PhD. - FAST VUT Brno, Ing. Roman Čítek - SUDOP Praha,a.s, Ing. Ján Hardoš -  SIGEO,s.r.o. Bratislava., Ing. Radomír Havlíček- Správa železniční dopravní cesty,s.r.o., Prof. Ing. Alojz Kopáčik,PhD. - dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Ing. Jozef Kožár - GEOKOD,s.r.o. Bratislava, Ing. Jiří
Křípač - Ředitelství silnic a dálnic, závod Brno, Ing. Peter Kyrinovič,PhD. – Katedra geodézie SvF STU v Bratislave, Ing. Lenka Línková -  Fakulta Stavební ČVUT Praha, Ing. Štefan Lukáč - Katedra geodézie SvF STU v Bratislave, Ing. Václav Mikulenka,PhD. - VŠB TU Ostrava, Ing. Petr Polák - Geodézie PP Praha, Ing. Pavel Sobotka - Pragoprojekt,a.s. Praha, Ing. Jiří Sláma - Geodetická a softvérová kancelář Brno, Ing. Hana Staňková,PhD.  – VŠB TU Ostrava, Doc. Ing. Jaroslav Šíma,PhD. - Katedra geodézie SvF ŽU Žilina.

 Prípravný výbor:  Ing. Elena Beňová, Ing. Dušan Ferianc, Ing. Peter Kyrinovič,PhD. Ing. Štefan Lukáč

 Program konferencie

 Pondelok 12.septembra 2011

                    8:00 -9:00     Registrácia účastníkov

                    9:00           Príhovor zástupcu MDVRR SR: Plán rozvoja cestnej a železničnej dopravy SR na roky 2011-201
                                                  VYKYDAL, I. :Úvodní slovo náměstka ministra dopravy České republiky

                    9:30         1.tematický blok :   Zásady projektovej dokumentácie a geometrickej presnosti dopravných stavieb
                                                                        Predsedajúci: Ing. Václav Šanda- Ing. Štefan Lukáč

                                        ČÍTEK, R.: Inženýrská činnost při přípravě dopravních staveb
                                        POLÁK, P.:
Geodetická část projektové dokumentace dopravních staveb
                                        SOUKUP S. a i.:
Geodetická část projektové dokumentace železničních staveb
                                        ŠANDA, V.:
Geometrická přesnost ve výstavbě a výsledky rozborového úkolu na toto téma v oblasti Eurokódu
                                       
SOBOTKA, P. - SIROTEK, M.: Srovnání geodetických podkladu pro projekt rozšíření dálnice D1 pořízeních laserovým skenovaním pozemní a 
                                                                                        leteckou metódou a trigonometrickým měřením.

                   11:10         Prestávka

                   11:30         2.tematický blok:   Vytyčovacie siete cestných a železničných komunikácií
                                                                   Predsedajúci: Ing. Dušan Ferianc - Ing. Petr Polák

                                         DROŠČÁK, B. - FERIANC, D. - : Využitie služby SKPOS na presné geodetické merania
                                         KOMÍNEK, K. - PRUCHA, P.:
Železniční bodové pole
                                         PRIBUL, T. - KOŽÁR, J.:
Vytyčovacia sieť pre diaľnicu D1 v úseku Dubná Skala - Ivachnová
                                         SLANÁ, M. - POUSTKA
, R.: Kontrola železničního bodového pole při přejímce stavby koridoru
                                         VILLIM, O. - ŠTUBŇA, J. - MUŽÍK, J.:
Priestorová sieť v ETRS ako referenčný rámec  pri modernizácii železničnej inraštruktúry

                    13:00       Obed

                    14:00       3.tematický blok:   Možnosti využitia UMS a TLS pri vytyčovaní a meraní posunov dopravných stavieb
                                                                      
Predsedajúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik,PhD. - Ing. Jiří Bureš,Ph.D.

                                              KORÁB, R.: Komplexné riešenie pre geodetov v dopravnom staviteľstve
                                        ZBÍRAL, P.:
Geodetické práce při vytyčování dopravních líniových staveb v intravilánu měst a obcí
                                        KOVÁČ, M. - SZABÓ, R. - BLAŠKO, M.:
Presné automatizované riadenie strojov pri výstavbe betónových zvodidiel
                                        BEŇO, J.:
 3D skenovanie rýchlostných komunikácií
                                        PŘIKRYL, M.  a iní:
 3D Měření technologií laserového skenování, Švédsko - silnice 41 (VÄG41)
                                      
 ORNTH, J.: Využitie bezpilotných leteckých nosičov na mapovanie a tvorbu 3D modelov v doprave
                                        MIKOLÁŠ, M. - a iní:
Vyhodnocení pohybu líniové stavby na poddolovaném území.

                    15:40        Prestávka

                    16:00        4.tematický blok:   Geodézia pri výstavbe a prevádzke mostných objektov
                                                                      Predsedajúci:  Ing. Jozef Beňo - Ing. Václav Šanda

                                        MATIAŠ, M.: Geodézia pri výstavbe mostných objektov z pohľadu geodeta zhotoviteľa
                                        KYRINOVIČ, P. - KOPÁČIK, A. - LIPTÁK, I. - ERDÉLYI, J. - BARANČÍK, M.:
Nové technológie na kontrolu stability mostných objektov
                                        ERDÉLYI, J.:
 Využitie TLS pri meraní posunov a pretvorení mostnej konštrukcie
                                        LUKÁČ, Š. - ŽÁK, M.:
Základné meranie posunov mostných objektov diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer ku kolaudácii
                                        LUKÁČ, Š.:
Premietanie filmu z otvorenia stavby D1 Sverepec-Vrtižer

                    17:30 - 19:30  Oddych pred spoločenským večerom

                    19:30 - 24:00  Raut - spoločenský večer účastníkov konferencie

Utorok 13.septembra 2011

                    9:15               5.tematický blok:   Geodézia pri výstavbe a prevádzke železníc a objektov železničnej dopravy
                                                                         Predsedajúci: Ing. Jozef Kožár - Ing. Radomír Havlíček

                                        HAVLÍČEK, R.: Železniční geodézie v podmínkach státní organizace Správa železniční dopravní cesty
                                       
VAVREČKA, L. - TALÁCKO, M.: Správa prostorové polohy koleje u SŽDC,s.r.o.
                                        ŠÍMA, J.:
Geodetické práce při projektech obnovy a rekonstrukce úzkorozchodních lesních železníc
                                        
KRUPEC, M.  - DEBRECKÝ E.: Geodetické práce pri výstavbe železničného tunela Turecký vrch
                                        VESELÝ, V. - EBERMANN T.:
  Komplexní monitoring tunelových staveb.

                    11:15          Ukončenie konferencie

                    11:30 - 13:00     Obed

Vložné:     45 € zahrňuje, konferenčné poplatky, stravovanie, zborník a pracovné materiály. Členovia SSGK majú zľavu 10%, t.j. 40 €.
Registrácia a úhrada vložného po 15.8.2011
sa zvyšuje na 55 €.

Termíny:

Registrácia  bola možna do 15.08.2011, kapacita konferencie je vypredaná!

Adresa sekretariátu konferencie:

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov , Chlumeckého 4, 827 45  Bratislava             e-mail: ssgk@ssgk.sk

Spoluorganizátor:

Český svaz geodetů a kartografů  o.s. -  Novotného lávka 5, 116 68 Praha1 -e-mail: geodeti@csvts.czz  
 

Údaje na úhradu vložného:

VÚB – Bratislava – Ružinov

názov účtu: SSGK   číslo účtu:  12133062 / 0200     VS:  IČO  prihlasovaného

zo zahraničia:

VÚB – Bratislava – Ružinov, Kaštielska 2, 
SWIFT SUBASKBX      IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062  Var.S:  IČO  prihlasovaného

Odporúčané ubytovanie:   hotel Patriot****, Skalica,       ďalej: http://www.skalica.sk/cest_ruch/ubytovanie/    

                                                        Dvor u svätej Alžbety,  Potočná 65, Skalica, +42134 664 73 63; http://www.dvorusvatejalzbety.sk/ judrhorvathova@yahoo.com

                                                        Hotel Sv. Michal, s.r.o ,  Potočná 40, Skalica,  http://www.hotelsvmichal.sk

                                          HOTEL PANON, Koupelní 4,Hodonínwww.hotelpanon.cz  iba 12,1 Km do hotela Patriot !

DOVIDENIA na  XI. medzinárodnej konferencii

späť

 

GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE