Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločnésti

a

      Komora pozemkových úprav SR

pripravili odborný seminár 

Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav

 Streda  23.11.2016 o 13:15

seminárna miestnosť ZSVTS, prízemie vpravo
Koceľova 15,  Bratislava

(limitovaná kapacita - v prípade väčšieho záujmu plánujeme i reprízu v Košiciach)

Odborný garant:   Ing. Štefan Nagy, Ing. Ľubica Hudecová, PhD.                Organizačný garant: Ing. Dušan Ferianc, EUR ING

on-line registrácia         Pozvánka

  Ciele semináru:

Odbornej verejnosti priblížiť návrhy k novelizácii metodického návodu na vykonávania geodetických činností pre projekt pozemkových úprav a oboznámiť sa so skúsenosťami pri vykonávaní geodetických prác pri projektoch pozemkových úprav.

Výsledkom seminára predpokladáme súpis návrhov a pripomienok odbornej verejnosti k uvedenému metodickému návrhu.

 

Program seminára s vybranými prezentáciami:

                                        

Ing. Štefan Nagy (SSGK):         

Pozemkové úpravy na Slovensku

Ing. Jozef Urban(Geodetická kancelária URBAN-LAUKO spol. s r.o).:  

Vykonávanie geodetických činností pre PPÚ – úvodné podklady projektu

 

prestávka

 

Ing. Vladimír Uhlík (Geodézia Bratislava, a.s.):            

Vykonávanie geodetických činností pre PPÚ– návrh nového usporiadania územia v obvode projektu, vykonanie projektu

Ing. Peter Repáň (Progres Cad Engineering, s.r.o.):     

Jednoduché pozemkové úpravy

 

Ing. Matej Oros (Geotronics Slovakia, s.r.o.):

Hromadný zber údajov na účel PÚ s využitím UAS a mobilného mapovania

 

Diskusia

 

17:00   ukončenie

              

            Účastnícky poplatok:

                        15 €   zahrňuje vložné na seminár, konferenčné poplatky, občerstvenie

               10 €   členovia SSGK  a dôchodcovia

               Registrácia a úhrada vložného po 20.11.2016 (alebo na mieste) sa zvyšuje na 20 €.

              -   potvrdenie o úhrade (daňový doklad) dostanú účastníci pri prezentácii na seminári,

-   cena účastníckeho poplatku je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

             Registrácia a úhrada vložného,resp. na mieste je po 20.11.2016 je 20 €.

            Údaje na úhradu vložného:

            VÚB – Bratislava – Dulovo nám. 1         názov účtu: SSGK  

            SWIFT CODE: SUBASKBX      IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062  Var.symbol:  IČO

Dovidenia na akcii. 

https://goo.gl/maps/zhUBePW9kYG2