Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen  

Vývoj SSGK

V roku 1990 hľadali svoje miesto medzi záujmovými organizáciami aj odborné skupiny a spoločnosti združené vo Zväze vedeckotechnických spoločností. História odborných spoločností v bývalom Česko-slovensku mala na úseku geodézie a kartografie svojich dôstojných a významných predchodcov.

Spolek československých zeměměřičů, ktorý mal svoje pobočky aj na Slovensku a Podkarpatskej Rusi sa v roku 1927 stal aj členom Medzinárodnej federácie geodetov (FIG) nasledomníctvo je od tohto dátumu započítane aj SSGK.

Aktivity našich predchodcov sa neskôr realizovali v rámci vedeckotechnických spoločností (VTS). S vedomím odbornej a historickej kontinuity po prehodnotení vplyvov predchádzajúceho spoločenského systému bolo dôrazne konštatované, že činnosť vedeckotechnických spoločností bola najmenej poplatná ideologickým vplyvom a deformáciám. V tomto zmysle sa vyjadril aj zjazd slovenských VTS v marci 1990.

V následne krátkom období vznikali nové spoločnosti s novým funkcionárskym aktívom, ktoré sa zároveň stávali kolektívnymi členmi Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Tu má svoje začiatky aj Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK), ktorá vznikla na svojom zakladajúcom zjazde 13.9.1990 v Bratislave. Nová spoločnosť sa prihlásila ku svojim predchodcom – odborným skupinám, či neskôr odbornej spoločnosti pre geodéziu a kartografiu. Množstvo akcií, ktoré tieto subjekty po viac ako dvadsať rokov organizovali, hovoria o vysokej odbornej úrovni akcií a možných medzinárodných kontaktoch. Pri ich zrode stáli také osobnosti ako Prof. Gál, Prof. Suchánek, Ing. Kmeťko a celý rad obetavých funkcionárov ako Ing. Bartovic, Ing. Maták, Ing. Marek a celý rad ďaľších. Súbežne vznikol aj Slovenský zväz geodetov (SZG), ktorý zohral v následnom období významnú úlohu pri vzniku Komory geodetov a kartografov (KGK). Rovnako Kartografická spoločnosť SR preukázala svoju akcie schopnosť. SSGK sa od začiatku orientovala na vedeckotechnickú osvetu, organizovanie seminárov, výstav a konferencií. Tým si získala sympatie u početnej časti odborníkov v štátnej správe, ale aj v komerčnej sfére.

Činnosť SSGK bola od počiatku poznamenaná snahou rozširovať vedeckotechnickú osvetu, odborné vedomosti, poznatky výskumu a praxe čo najširšej odbornej verejnosti ale najmä zamestancom štátnych orgánov. SSGK je samostatným ekonomicko – právnym subjektom, pričom spolu s ďalšími odbornými spoločnosťami iných profesií je združená vo Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Najvyšším orgánom SSGK je valne zhromaždenie (VZ), ktorý sa zvoláva raz za štyri roky, kde sa volí sedemčlenný Výkonný výbor, ktorý zo svojho stredu volí predsedu a dvoch podpredsedov. VZ súčasne volí trojčlennú revíznu komisu, ktorá sama si zvolí svojho predsedu. V období medzi valnými zhromaždeniami je riadiacim a koordinačným orgánom Rada spoločnosti, ktorú tvoria predsedovia pobočiek, členovia Výkonného výboru, vedúci odborných skupín. Súhrn pravidiel v SSGK upravujú Stanovy SSGK.

Predseda Výkonného výboru je súčasne členom Rady ZSVTS, kde uplatňuje členské práva spoločnosti na majetku ZSVTS, v medzinárodnej spolupráci a spolupráci s najvyššími orgánmi štátnej správy.

SSGK pracuje na demokratických - apolitických princípoch, združuje geodetov a kartografov bez ohľadu na to, kde ktorý člen pracuje a aká je úroveň jeho odborného vzdelania.

International Federation of SurveyorsPo svojom vzniku SSGK sa zamerala na čo najširšie podchytenie odbornej verejnosti, na samostatné zastúpenie slovenských geodetov v medzinárodných nevládnych organizáciách a na organizovanie odborných podujatí. Tieto ciele, aj keď neraz so značnými ťažkosťami sa podarilo splniť. Slovenská spoločnosť geodetov sa stala dňa 16. februára 1993 samostatnou členskou organizáciou Svetovej federácie geodetov (FIG) so započitateľným členstvom od roku 1927 (spolu s Českým svazem geodetů a kartografů - ČSGK).

Aktívne medzinárodné styky  má SSGK s partnerskými organizáciami v Poľsku - Stowarzysenie Geodetów Polskich a v Českej republike - Český svaz geodetů a kartografů . V roku 2011 bola podpísaná Zmluva o spolupráci s Ukrajinskou spoločnosťou geodézie a kartografie a v roku 2015 s Maďarskou spoločnosťou zememeračstva, mapovania  a diaľkového prieskumu Zeme - MFTTT a Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov.