Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

 a 
Katedra geodézie SvF STU Bratislava

pripravili webinár prostredníctvom Microsoft Teams

 „Využitie produktov leteckého snímkovania a laserového skenovania v geodetickej praxi“

(webinár je zaradený do programu vzdelávania KGK)

Dňa 28.6. 2021 (pondelok) od 9:00 do 11:30 hod.

                               Rámcový program:

                      9:00                doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (SSG a Katedra geodézie) - Úvod

                      9:05                Ing. Katarína Leitmannová (ÚGKK SR) - Produkty rezortu ÚGKK SR

                       9:15                Ing. Tomáš Dekan (Geodetický a kartografický ústav v Bratislave)
                                              
 Práca s DMR, s ortofotomozaikou a s mračnom bodov v QGIS.

                      10:00              prestávka

                       10:10              Ing. Robert Geisse, PhD. (Katedra geodézie)
                                              
 Využitie DMR 5.0 v geodetickej praxi

                       10:50              doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. (Katedra geodézie)
                                               
Účelové mapovanie na podklade mračna bodov

                       11.30               záver

 

Odborný garant: doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (SSGK), e-mail: lubica.hudecova@stuba.sk

Organizačný garant: Ing. Peter Kyseľ (SSGK), e-mail: peter.kyseľ@stuba.sk

 

Účastnícky poplatok - vložné: 15 €; členovia SSGK majú zľavu a hradia 8 €

E-registračný formulár   pozvánka.pdf

E-registráciu a nasledovnú úhradu vložného je potrebné vykonať najneskôr do 18.6. 2021 z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Po vykonaní registrácie potvrdenej platbou vám bude zaslaný e-mail s pozvánkou na webinár v prostredí Microsoft Teams spolu s prihlasovacím heslom.

Platbu vykonajte prevodom na účet SSGK, súčasť platby je variabilný symbol  - Vaše IČO pri firme alebo 280621 pri fyzickej osobe,  meno a priezvisko uviesť v poznámke. Názov účtu: SSGK
IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062

                           

 Späť