Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Český svaz geodetů a kartografů

  XXVIII. Medzinárodné 
slovensko - poľsko - české
geodetické dni

Tradičné stretnutie  slovenských, poľských, českých geodetov, katastrálnikov, GISakov, kartografov a zamestnancov národmých úradov.

hotel Holiday Inn Trnava

30. 05. - 1. 06. 2024

 Pozvánka (pdf)       e-mail: ssgk@ssgk.sk  

 

V roku 2024 sa začína už 10. rotácia Medzinárodných slovensko-poľsko-českých geodetických dní. Môžeme konštatovať, že v každej sérií konferencií sme mali možnosť vzájomne porovnať riešenia úloh a projektov, ktoré sa realizovali v štátnej správe, komerčných firmách a v akademickej obci. Umožňuje nám to sledovať úžasný technologický pokrok v meračských technológiách, možnostiach spracovania a vizualizácie v mapovaní, inžinierskej geodézií, či prácach v katastri nehnuteľností. Našou snahou je nielen nadviazať na odborný program geodetických dní, ale tiež akcentovať spoločenskú stránku programu s dôrazom na vzájomné porozumenie si v našich materinských jazykoch.

 

Plánovaný program 

28. Medzinárodných slovensko - poľsko - českých
geodetických dní:

 

    Blok 1.     Informácie od predstaviteľov národných rezortov
    - výsledky činností rezortov z uplynulého roku

    SK:  Ing. Juraj Celler, predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

    PL:  Dr inż. Anna Bober, Zastępca Głównego Geodeta Kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

    CZ:  Ing. Karel Štencel, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální

    Blok 2.     Národné služby GNSS

    SK:         Aktuálny stav a novinky z SKPOS - Roháček M.; GKÚ Bratislava

    PL:         System ASG-EUPOS jako narodowy system wspomagania pomiarów GNSS oraz podstawowy element Państwowego Systemu Odniesień Przestrzennych - Somla J., Wajda S.; Główny Urząd Geodezji i Kartografii

    PL:         GNSS meteorology product - Kablakova N., Walo J., Olekasndr J.; Politechnika Warszawska

    CZ:         Aktuální stav sítě CZEPOS – Řezníček J.; Zeměřický úřad Praha

    Blok 3.     Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

    SK:         Využitie DMR a LLS pre projekty pozemkových úprav - Dekan T., Sadloň R.; GKÚ Bratislava, GeodetS s.r.o.

    PL:         Analiza systemów katastralnych w Polsce i Ukrainie – Kuryltsiv R.,  Magdalena Karabin-Zych; Lviv Polytechnic National University, Politechnika Warszawska

    CZ:         Současnost a budoucnost pozemkových úprav v České republice z pohledu zpracovatele - Černý A.; Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.

    Blok 4.     Manažment kvality geodetických prác

    SK:         Meranie mestského opevnenia v Trnave – Fraštia M.; STU Bratislava

    PL:         Automatyzacja kluczem do poprawy jakości robót geodezyjnych - Żyłowski P.;
Cubic Orb sp. z o.o.,

    CZ:         Management kvality geodetických prací u Správy železnic – Röschl J.; Správa železnic, s o.

    Blok 5. Študentské referáty a výskumných prá

    SK:         Kalibračná základnica Viničné - parametre – Korčák P.; VÚGK Bratislava

    PL:         Mapping of the terrain of a hill in Warsaw for the development of a Martian rover –         Senator J.; Politechnika Warszawska

    PL:         Mobile Laser Scanning in the Inventory of Historic Streets in Kraków – Żurawska M.;         University of Agriculture in Kraków

    PL:         Verification and update of the topographic objects database (BDOT500) using data acquired from low cost unmanned aerial vehicles (UAVS) - Zagórowski .M.; University of Agriculture in Kraków

    CZ:         Globální modelování gravitačních polí zploštělých těles: teorie a numerické aspekty -
Dohnalová V. et all; Západočeská univerzita v Plzni

    CZ:         Aplikace pro výpočet odhadu globálních středních kvadratických chyb veličin tíhového pole pomocí integrálních transformací - Trnka P. et all.; Západočeská univerzita v Plzni

 

V jednotlivých blokoch okrem národných prednášok odznejú i študentské referáty a predstavenie sponzorov.

 

           Rámcový časový harmonogram:

Štvrtok 30.5.   
                         od   13:30     príjazd a prezencia účastníkov, obed v hoteli HoliDay Inn
                         od   14:00     ubytovanie v hoteli HoliDay Inn Trnava
                        16:00 - 17:30  zahájenie a odborné referáty
                        18:00 - 19:30  prehliadka Trnavy
                        20:00               večera - raut v hoteli HoliDay Inn

Piatok 31.5.     9:00 – 11:45   odborné referáty
                         12:00 – 13:00  obed
                         14:30 – 18:00  organizované exkurzie
                         20:00                večera, hudba a tanec v hoteli

Sobota  1.6.    9:00 – 11:30   odborné referáty
 
                         11:30 – 11:45  predstavenie miesta 2025, ukončenie akcie
                          11:45 - 12:45   obed, odjazd účastníkov

 

       Ponuka odborných exkurzií:

1.       Vojenské historické múzeum Piešťany
https://www.vhu.sk/muzejne-oddelenie-piestany

2.        Výroba a ochutnávka vína: Mrva & Stanko (Trnava)
https://www.mrvastanko.sk/

3.        Náučný chodník výroby medoviny (Včelco Smolenice)
https://www.vcelovina.sk

 

Registrácia:  

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať iba prostredníctvom národného spoluorganizátora najneskoršie do 20. 04. 2024.
Pre Slovensko e-mailom.
.

Základný účastnícky poplatok:  400  € zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy v 1/2, materiály, exkurziu, občerstvenie cez prestávky, stravovanie (štvrtok obed, večera, piatok plná penzia, sobota raňajky)).
Členovia SSGK majú z celkocej ceny zľavu 15 €.
Úhradu bankovým prevodom na účet SSGK je potrebné uhradiť do 28.4.2024. Po tomto termíne sa zvyšuje na 450 €.
Stornovanie prihlášky po 1.5.2024 dní nie je možné, iba  možnosť dať náhradníka.

 

Údaje na bankový prevod:  VÚB a.s., Bratislava – Ružinov   

IBAN:  SK18 0200 0000 0000 1213 3062 

VS: IČO  (resp. dátum narodenia),  POZNÁMKA:  priezviská

Odborní a organizační garanti:

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Koceľová 15, 815 94  Bratislava,
e-mail:
ssgk@ssgk.sk

Český svaz geodetů a kartografů  o.s. -  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Zarząd Główny – ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa   
 

 

Sp..\index.html