Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov   
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Český svaz geodetů a kartografů

            

26. medzinárodné poľsko - česko - slovenské geodetické dni
27
. - 29.5.2021,

Hotel Vienna House Andel's **** Lodž

     
 
Cieľom 26. medzinárodných poľsko – česko - slovenských geodetických dní je integrácia profesijných špecialistov zo zúčastnených krajín v odbornej i spoločenskej problematike.
 

Podľa záujmu prihlásených uvažujeme i o spoločnej preprave autobusom

        1.)   Aktuálne informácie o činnosti v rezortoch od národných autorít

                Aktualne informacje na temat działalności służb geodezyjnych i kartograficznych

     

2.)    Úloha geodézie pri formovaní mestského priestoru (Smart City)
a vidieckych oblastí (Smart Village)

      Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miast (Smart City) i terenów wiejskich (Smart Village)

3.)    Automatizácia a aplikácia inovatívnych meracích techník v geodéziii
    Automatyzacja i zastosowanie innowacyjnych technik pomiarowych w geodezji

4.)    Miesto geodeta a využívanie geodetických techník v iných odvetviach
   Miejsce geodety i wykorzystanie technik geodezyjnych w innych branżach

5.)    Smery rozvoja národných priestorových referenčných systémov
   Kierunki rozwoju krajowych systemów odniesień przestrzennych

         6.)    Moderné technológie a algoritmy v geodézii  - študentské, doktorantské práce z univerzít
                 Nowoczesne technologie i algorytmy w geodezji - sesja studencka i doktorancka

 

               Pripravia pre Vás na výber alternatívy exkurzií

   

 

               Program:

Štvrtok 27.5.2021

do 15:30    Check-in na recepcii hotel

16:00    Zahájenie, príhovory reprezentatov národných stavovských spoločností a hostí
16:30   
referáty z oblasti 1.)

17:30   
referáty z oblasti 2.)
20:30   
Spoločenský večer

Piatok  28.5.2021

                                    9:00      referáty z oblasti sekcie  3.)
       
                            11:00    referáty z oblasti sekcie  4.)
                                   
12:30    obed
                                    13:30        
Exkurzie
                                    20:00       
 
Raut

Sobota  29.5.2021

                              9:00     referáty z oblasti sekcie  5.)
                                   10:30   
referáty z oblasti sekcie  6.)
                                   13:00   
Ukončenie 26. MGD

Termíny:

        Do .4.2021 – zaslať záväznú prihlášku vrátane výberu exkurzie

        Do .4.2021uhradiť účastnícky poplatok  €

       

Účastnícky poplatok:

    Účastnícky poplatok: (250 €/osoba), ktorý zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy v dvoj-lôžkových izbách hotela Tatra), konferenčné poplatky, stravovanie, exkurziu a pracovné materiály. Členovia SSGK majú z tejto ceny zľavu
na (235 €).
Storno po .4.2021 nie je možné, iba výmena účastníka.

Údaje na úhradu:

názov účtu: SSGK  v VÚB – Bratislava – Ružinov, Dulovo nám. 2 
SWIFT SUBASKBX    IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062     VS: IČO resp, dátum narodenia RRMMDD

Kontakt na registráciu:

        Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov , Koceľová 15, 815 94  Bratislava, e-mail: ssgk@ssgk.sk ;

        Organizačný garant: Ing. Ľubica Hudecová (0903 786 614)

                           

 Späť