člen  
"Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov"

Plán akcií na rok 2014


5.II.2014
Bratislava

 
KMPU STU BA
SSGK


Pozemkové spoločenstvá –
história a súčasnosť

Odborný seminár


15. - 16.V. 2014
Častá -  Papiernička


SSGK
ČSGK
ÚGKK SR


XI. MedzinárodnÁ KONFERENCIA o KATASTRI NEHNUTEĽNOSTI

konferencia venovaná
50. výročiu
vydania zákona o evidencii nehnuteľností
a 20-tym rokom národných katastrov

16.IX.2014
STU BA

Vodohospodárska výstavba, š.p.
SSGK

KG STU

  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov
na vodných stavbách

Odborný seminár


4.- 5.IX.
2014
Olomouc


ČSGK
SSGK


Geodézia a kartografia v doprave
  

XI. medzinárodná konferencia


5. - 8.X.
2014
Berlín


SGP
ČSGK
SSGK
DVW

 
XX.
POĽSKO - ČESKO - SLOVENSKÉ  GEODETICKÉ DNI

INTERGEO 2014
zájazd na tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie konané v spolupráci s nemeckým DVW počas INTERGEA

 

6.- 7.XI.
2014

 

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


22. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu


21.XI.
2014
(Bratislava)
 


SSGK

 


Valné zhromáždenie SSGK


Voľby do orgánov SSGK

     

História podujatí

 

Čo bolo uskutočnené v roku
 (programy, fotky, prezentácie, závery):


 2013 --- 2012 ---  2011
  ---   2010   --- 2009

 

späť